Info

U p o z o r n e n i e

pre daňových dlžníkov na následky nezaplatenia dane


Podľa § 278 zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších zákonov (ďalej len „Trestný zákon“) sa trestného činu nezaplatenia dane dopustí ten, kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň.

Trestného  činu nezaplatenia dane sa môže dopustiť daňový subjekt ak daň priznanú v daňovom priznaní alebo rozdiel dane  vyrubený dodatočným platobným výmerom  správcu dane  nezaplatí v lehote splatnosti určenej osobitným zákonom*/.

Podľa § 125 ods. 1 Trestného zákona,  škodou väčšieho rozsahu sa rozumie suma presahujúca 2 660 EUR.

Daňové riaditeľstvo SR upozorňuje daňových dlžníkov, že v prípade daňového nedoplatku na istine presahujúceho výšku  2 660 EUR, podá správca dane príslušnému orgánu  činnému v trestnom konaní oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu nezaplatenia dane.

*/ 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov. Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov. Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona  č. 667/2004 Z. z. Zákon  č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

zdroj: Daňové riaditeľstvo SR