Mzdy a personalistika

Mzdová agenda

 • výpočet príslušných miezd a odvodov
 • príprava podkladov na úhradu odvodov do príslušných poisťovní
 • zasielanie mesačných výkazov do poisťovní
 • zasielanie štvrťročných a ročných prehľadov a odvedených preddavkoch na daň z príjmov
 • online mzdové poradenstvo
 • ročné zúčtovanie dane z príjmu zamestnancov/potvrdenie o zrazených preddavkoch
 • mzdové listy
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • vyhotovenie potvrdení o zamestaní a príjmoch pre zamestnancov

Personálna agenda

 • príprava pracovných zmlúv, dohôd a hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
 • prihlásenie a odhlásenie pracovníkov do a zo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • vypracovanie štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov daňovému úradu
 • vedenie personálnej evidencie
 • zápočtové listy
 • evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia