Manažérsky reporting
  • vypracovanie súvahy
  • vypracovanie výkazu Ziskov a Strát
  • poznámky k finančným výkazom
  • Cash Flow
  • vypracovanie výkazu o majetku a záväzkoch
  • vypracovanie výkazu o príjmoch a výdavkoch
  • sledovanie majetku
  • sledovanie režijných nákladov